استمرار

موفقيت مسيرى است پر پيچ و خم. البته اين بديهى است كه هر يك از ما شاخص هاى متفاوتى براى سنجش موفقيت داريم. از سويى باتوجه به ان كه ما در سيستمى پيچيده زندگى مى كنيم، هر انچه هست، افزايش احتمال موفقيت است و ان نيز رابطه مستقيم فعاليت ما با موفقيت نيست، بلكه همبستگى مثبتى است كه احتمالا ميان انچه انجام مى دهيم و انچه انتظار داريم بشود است.

می نویسم تا از تاریخ انتشار یک پست جدید عبود نکنم

این جا خانه ی من است که فقط برخی روزها به آن می آیم. نمی شود. نمی شود اینجا را چنین اداره کرد. تغییر می کنم. به خودم قول می دهم, به خودم که خانه خرابه نمی خواهم بدارم. البته یک خرابه را از یک خانه نیمه ویران بیشتر ترجیح می دهم