استمرار

موفقيت مسيرى است پر پيچ و خم. البته اين بديهى است كه هر يك از ما شاخص هاى متفاوتى براى سنجش موفقيت داريم. از سويى باتوجه به ان كه ما در سيستمى پيچيده زندگى مى كنيم، هر انچه هست، افزايش احتمال موفقيت است و ان نيز رابطه مستقيم فعاليت ما با موفقيت نيست، بلكه همبستگى مثبتى است كه احتمالا ميان انچه انجام مى دهيم و انچه انتظار داريم بشود است.